HomeUncategorizedList of Ancient Books and Authors

List of Ancient Books and Authors

List of Ancient Books and Authors

Dear Students

in this article, we are giving all information about List of Important Ancient Books and Authors. There is a possibility to ask you.
One or two questions which can be related to Important list of Ancient Books and Authors. Important Ancient Books and Authors.

Click here For more Static GK

Books Name Author Name
Mudra Rakshasa Vishakh Datt
Padmavat Malik Mohammad Jayasi
Malavikagnimitra Kalidasa
Abhigyanam – Shakuntalam Kalidasa.
Kumārasaṃbhavam Kalidasa
Buddha-charitam Ashvaghosha
Kathasaritsagara Somadeva
Rajatarangini Kalhana
Ashtadhyayi Panini
Mahabhasya Patanjali
Charaka Samhita Charaka
Sushruta Samhita Sushruta
Bhrigu Samhita Bhrigu
Arthashastra Kautilya
Panchatantra Vishnu Sharma
Geet Govinda Jaidev
Aryabhatiya Aryabhatta
Mrichchhakatika Shudraka
Dayabhaga Jimutavahana
Prem Vatika Raskhan
Ramayana Valmiki
Bhagavadgita Veda Vyas
Milinda Panha Menander
Buddha Charitam Ashwaghosha
Asthadyayi Panini
Silappadkaram Ilango Adigal
Panduranga Mahatyam Tenali Ramakrishna
Rajtarangini Kalhana
Devichandraguptam Vishakha Datta
Mrichchakatikam Shudraka
Dashakumaracarita Dandin
Guru Grahanth sahib Guru Arjan Dev
Kavyadarsa Dandin
Vikramarjunavijaya Pampa
Manimekalai Sattanar
Brahmasutras Badrayana
Kamasutra Vatsyayana
Mrichchakatikam Shudraka
Natya Shastra Bharata Muni
Brihat katha Gunadhya
Harsha Charita Bana Bhatt
Amuktamalayada Sri Krishna Deva Raya
Tuzk-I-Jahangir Jahangir
Babar Namah or Tuzk-e-Babari Babar
Shah Namah Firdausi
Humayun Namah Gulbadan Begum
Santipurana Poona
Vasavadatta Subandhu
Prithviraj Raso Chand Bardai
Kiratarjuniya Bharavi
Kathasarita sagara Somadeva
Indica Megasthanese
Aihole Prasasti Ravi Kriti
Lilawati Bhaskara II
Badshahnama/Padshahnama Abdul Hamid Lahori
Sur Sagar (Life of Krishna) Sur Das
Safarnama or Rihla Ibn Batuta

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News